Declaració Parc Natural

El Govern aprova la creació del Parc Natural dels Ports i de la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports.

(text de la notícia del Departament de Medi Ambient de 12 de juny de 2001)


El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat en la reunió d’avui el decret de creació del Parc Natural dels Ports i de la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports
Aquesta creació és un compromís de govern de la Generalitat de Catalunya i un dels objectius marcats pel conseller Puig per a l’actual legislatura.

La zona dels Ports té una reconeguda importància naturalista que veu reforçada amb aquesta figura de protecció i gestió que és ser considerada Parc Natural. En el Pla d’Espais d’Interès Natural es defineix els Ports com un dels espais naturals de més interès per a Catalunya per la seva extensió, la seva situació geogràfica, la seva entitat física i orogràfica i la seva remarcable diversitat biològica. Aquest nou parc és el novè que haurà creat la Generalitat.
L’àrea protegida tindrà un total de 35.110 ha. Dins del parc es contempla la creació de la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports.

Des de que es va presentar als ajuntaments inclosos en la proposta de creació del parc, s’han anat rebent les aportacions dels diversos consistoris. Per altra banda, en els darrers mesos s’han estat condicionant accessos i fent estudis per determinar les zones de més interès, entre altres activitats. El pressupost amb què compta el parc natural és de 90 MPTA.

Un parc natural es defineix com un espai que presenta valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l’objectiu d’aconseguir-ne la conservació de manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants.

Els objectius de la creació del parc natural són:

  • Preservació dels valors naturals de l’espai
  • Divulgació d’aquests valors com atractiu afegit que estimuli el turisme respectuós
  • Foment de l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i del patrimoni històric arqueològic.
  • Afavoriment de la diversificació de les economies familiars agràries mitjançant la promoció dels productes agraris i artesanals propis de la zona i de l’activitat turística ordenada, per tal de que es desenvolupin d’acord amb el caràcter protegit de l’espai natural.

Característiques dels Ports

L’espai dels Ports conserva una especial diversitat i singularitat dins una àrea de transició entre muntanyes ibèriques i les serres litorals catalanes. Té un alt valor ecològic ja que és un recull complet de la diversitat i la singularitat de les terres del migjorn català, situades a l’extrem meridional del Sistema Mediterrani. Format per muntanyes de notables valors geològics, que presenten alhora nombroses formes estructurals singulars d’un especial interès paisatgístic.

A més, l’espai acull una notable diversitat biològica, amb alguns elements singulars per la seva raresa o per la seva localització. Els ports presenten un especial interès botànic, i en ells es troben representades una gran part de les espècies de la flora i de les comunitats vegetals de les serres litorals meridionals catalanes. L’alt interès biogeogràfic rau en el fet de constituir un pont essencial d’unió entre les muntanyes ibèriques i les del litoral català i, per això, conserven un flora molt rica amb nombroses espècies rares o endèmiques.

Són nombroses les espècies de flora rares o endèmiques com el salze de cingle o la viola d’aigua o aquelles que tenen en els ports el seu límit de distribució dins les terres catalanes. El domini de l’alzinar té una gran significació a la muntanya. També és destacable la presència de pi roig i pinasses i, més excepcionalment, de fagedes.

Els poblaments faunístics dels Ports presenten un elevat interès no només per l’abundància i diversitat d’espècies sinó també per acollir alguns animals endèmics molt rars per la fauna catalana.

Així, la cabra salvatge manté en els Ports un dels reductes més importants d’aquesta espècie dins els Països Catalans. També és el cas de la llúdrigaque viu en els rius d’aquest espai. Com a espècie introduïda cal esmentar el mufló.

La gran extensió d’àrees naturals més o menys ben conservades han permès el desenvolupament i supervivència de grans aus rapinyaires com el voltor, l’àguila daurada i l’àguila calçada.

També cal ressaltar la presència d’alguns elements faunístics com el pardal de bardissa, el cercavores, el pica-soques blau o el còlit gris.

Normes generals del parc natural

1. Admetre el desenvolupament ordenat dels usos i aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders extensius, cinegètics, artesanals i recreatius tradicionals;

2. Excepcionalment, i d’acord amb els instruments de planificació i ordenació del Parc, preveure l’autorització dels equipaments i els serveis indispensables per al desenvolupament dels usos públics admesos;

3. Regular l’accés motoritzat d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol;

4. Garantir la conservació de la diversitat biològica i protegir la vegetació forestal autòctona.

5. Les activitats cinegètiques: en l’àmbit de la Reserva nacional de caça es regularan amb la legislació específica, sense perjudici de les disposicions addicionals establertes pels instruments d’ordenació del Parc.

Barcelona, 12 de juny de 2001